Nieuws

Kerststallentocht op vrijdag 17 December 2022 vanaf 18.00

Beste Meiviskoppen,
heb jullie zin in een leuke sfeervolle wandeling lang de Herdersemse Kerststallen ?
Verschillende wijken nodigen ons uit om langs te komen. Zij gaan ons vergasten op een hapje en een warm of koud drankje.
De tocht vertrekt aan het Vzw Denderrust. De eerste Kerstliedjes worden er gezongen vanaf 18.00
Ook zullen er mooi versierde tractors meerijden met hun huifkarren (voor diegenen die niet graag wandelen)
Langs deze weg wenst de Dorpsraad U en uw familie en vrienden reeds een fijn eindejaar !

De laatste rechte lijn

Langsheen de Grote Baan Fase 3 (deel tussen woning nr. 233 en de grens met Wieze) zijn alle voorbereidende nutsleidingenwerken voltooid.

Aannemer Aclagro uit Gent deelde mee dat de rioleringswerken-/wegeniswerken in deze derde en laatste fase, zullen aanvang nemen vanaf 31 januari ek.

Tussen woning nr. 233 Grote Baan en Baatmeers komt er een nieuwe afvalwater- en hemelwaterriolering, een nieuwe rijweg en nieuwe voet- en fietspaden.

Tussen Baatmeers en de grens met Wieze (Grote Baan nr. 300) komen er enkel nieuwe voet- en fietspaden.

Doel is de werkzaamheden te voltooien tegen het zomerverlof van 2022.

Hieronder alvast de korte termijnplanning dewelke de aannemer voor ogen heeft. In geval van mindere weersomstandigheden kan deze planning steeds licht wijzigen.

• Maandag 31/01: Plaatsen werf- en omleggingssignalisatie.

• Dinsdag 01/02: Start opbreken voetpad (kant oneven huisnummers) tussen Baatmeers en Landweg. Woninginritten worden aansluitend opnieuw tijdelijk toegankelijk gemaakt met minder-hinder steenslag.

• Donderdag 03/02: Sonderen nutsleidingen (kant oneven huisnummers) tussen Baatmeers en Landweg ifv de te plaatsen bemaling.

• Maandag 07/02: Plaatsen bemaling (kant oneven huisnummers) tussen Baatmeers en Aartstraat.

• Maandag 07/02: Start opbreken voetpad (kant even huisnummers) tussen Baatmeers en Landweg. Woninginritten worden aansluitend opnieuw tijdelijk toegankelijk gemaakt met minder-hinder steenslag.

• Maandag 14/02: Start gefaseerde opbraak wegenisbeton en aanleg nieuwe riolering vanaf Baatmeers richting Herdersem-Dorp. Voornoemde in geval de grondwaterstand voldoende is verlaagd.

Zo niet zal de start worden uitgesteld naar maandag 21/02.

Naarmate de aanleg van de riolering vordert, wordt gestart met het overkoppelen van de woninglozingen op de nieuw aangelegde riolering. Aansluitende wordt vervolgd met de afwerking van de bovenbouw (rijweg, lijnvormige elementen, voet- en fietspaden).

Voor doorgaand verkeer zal er een omlegging worden voorzien via de Schrovestraat – Kruisabeel – Populierenstraat – Pontweg – Koekeroel.

De wegaansluiting Baatmeers – Grote Baan zal maximaal toegankelijk worden gehouden en zal enkel wanneer de werken dit vereisen, af en toe kort worden afgesloten tijdens de werkuren van de aannemer.

De wegaansluiting Aartstraat – Grote Baan zal pas worden afgesloten (kant Grote Baan) vanaf het ogenblik dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de rioleringswerken. Vanaf dan zal tijdelijk tweerichtingsverkeer worden ingesteld in de Aartstraat, deel tussen Grote Baan en Alfons De Cockstraat.

Voor de op ophaling van restafval, PMD, groenafval, glas en papier zal aan ILVA worden gevraagd om inzamelpunten te voorzien thv de wegaansluitingen Grote Baan – Baatmeers, Grote Baan – Aartstraat én thv Grote Baan nr. 233.

Huisvuilophalingen

Voor de op ophaling van restafval, PMD, groenafval, glas en papier, zal aan ILVA worden gevraagd om inzamelpunten te voorzien thv de wegaansluitingen Grote Baan – Baatmeers, Grote Baan – Aartstraat én thv Grote Baan nr. 233.. Deze inzamelpunten zullen duidelijk herkenbaar zijn aan het logo van ILVA.

Contact riolerings- en wegeniswerken

Werfleider aannemer Aclagro NV: Dhr. Ruben De Schamphelaere – tel. 0492 22 46 86 – ruben.deschamphelaere@aclagro.be

Werfcoördinator Stad Aalst: Dhr. Gunther Roelandt – tel. 0473 88 40 45 – gunther.roelandt@aalst.be

Afkoppelingen private riolering
Henri Moens
Plan 1
Plan 2
Plan 3
Voorziene omleiding

!!!! OPGELET !!!! Enkel Livestream beschikbaar tijdens radio Sint-Antoon

De dorpsraad van Herdersem kreeg gisteren bericht dat radio Sint-Antoon helaas niet mag uitgezonden worden via de gekende frequentie. Er is een klacht op de dienst van de Vlaamse Regulator binnengekomen omtrent ons lokaal radio-initiatief! Indien we alsnog via frequentie zouden uitzenden riskeren we een in beslagname van het materiaal + mogelijks een boete. De Vlaamse Regulator heeft deze klacht binnen gekregen via BIPT (de zendpolitie).

Herdersem zou Herdersem niet zijn en staken we snel de koppen bij elkaar om hier alsnog met een oplossing naar buiten te komen. Via de gekende frequentie zal er helaas niet uitgezonden worden maar wel via een officieel YouTube livestream kanaal.

LINK LIVESTREAM

Fotozoektocht 2022

Maak kans op de Gouden Pens 2022 en bevestig je deelname aan de GRATIS fotozoektocht / wandeling op zaterdag 15 of zondag 16 januari.

Start & aankomst: Clubhuis Herdersem
Inschrijving: dorpsraad.herdersem@gmail.com
Afstand: tussen lussen van telkens 4km

DOWNLOAD HIER ALLE INFORMATIE!

Resultaten verkeersveiligheid inwoners Herdersem

Beste inwoners,

De betrokkenheid bij deze enquête bevestigt nogmaals hoe mobiliteit ons dorpsleven beïnvloedt en vele gesprekken domineert. We mochten 177 ingevulde antwoordformulieren ontvangen, waarvoor dank! We geven jullie graag een beknopt overzicht van de resultaten van onze bevraging.

Voorstel 1: In de Alfons De Cockstraat zou voortaan enkel eenrichtingsverkeer toegelaten zijn, komende van de Aartstraat, in de richting van de Grote Baan. Het verkeer zou dan in een lus circuleren, namelijk Grote Baan – A. De Cockstraat – Grote Baan.

Ruim de helft van de inwoners (54,8%) vindt de voorgestelde aanpassing echter goed tot zeer goed, met als hoofdreden de veiligheid van zwakke weggebruikers en schoolgaande kinderen die erop zal vooruitgaan. Een kanttekening die wel frequent gemaakt werd, is dat het veiliger zou zijn mocht het eenrichtingsverkeer in A. De Cockstraat en Aartstraat in omgekeerde zin verlopen. Op het kruispunt Aartstraat – Grote Baan zou door de bocht het zicht beperkt zijn voor wie de Aartstraat inslaat. Ook het verlaten van de A. De Cockstraat langs de Grote Baan, zou minder veilig zijn door het fietspad dat daar gekruist wordt. Beide situaties zouden veiliger worden door de circulatie in omgekeerde zin te laten verlopen. Een derde van de inwoners (33,4%) vindt dit een slecht tot zeer slecht voorstel. Hun belangrijkste tegenargument is de verkeersdrukte die verlegd wordt naar andere straten, waaronder Aartstraat en Meivisstraat. Verder vindt men dat niet het dubbelrichtingsverkeer maar de parkeerproblematiek aan de basis ligt van de hinderlijke en gevaarlijke verkeerssituatie, en dat Denderrust en de basisschool hier mee verantwoordelijkheid voor moeten opnemen. Men vindt het niet kunnen dat beiden blijven uitbreiden, zonder oog te hebben voor het feit dat hierdoor het parkeerprobleem alleen groter wordt.

Voorstel 2: In de Broekstraat zou voortaan enkel eenrichtingsverkeer toegelaten zijn, komende van de Kapelleommagang – Kouterbaan, in de richting van de Pontweg.

Het voorstel om ook in de Broekstraat enkelrichtingsverkeer in te voeren, kan in tegenstelling tot hetzelfde voorstel voor de A. De Cockstraat, op minder goedkeuring rekenen (38,5%). Meer dan veertig procent van de inwoners vindt dit een slecht tot zeer slecht voorstel (43,5%).

Het voorstel wordt goed bevonden omdat de Broekstraat zich niet tot eenrichtingsverkeer zou lenen, omwille van de geringe breedte en de verschillende bochten. Verkeer uit slechts één richting zou deze straat veiliger maken. Ook omliggende straten zoals Kouterbaan en Kapelleommegang zouden profiteren van minder verkeersdrukte.
De tegenargumenten waren opvallend talrijker en diverser. Het meest vernoemde euvel is de omweg langs Pontweg en Koekeroel die te groot zou zijn, die de verkeersdrukte enkel zou verschuiven naar deze reeds onveilige straten, en bovendien een negatieve impact zou hebben op het milieu. Verder volstaat het volgens velen om de snelheid in de zone 30 strenger te handhaven, daar waar deze maatregel hogere snelheid net meer in de hand zou werken. Men denkt ook aan de handelaren in en rond de Broekstraat, die een lagere klantentrafiek zouden hebben, en wiens leveringen bemoeilijkt worden. Ten slotte wordt ook aangehaald dat de bereikbaarheid van en vanuit Aalst, in combinatie met het circulatieplan, nog meer verhinderd wordt.

Voorstel 3: Na de heraanleg van de Gudstraat zou daar voortaan een algemeen parkeerverbod op de rijweg gelden. Als uitzondering hierop worden vanaf dan slechts vijf parkeerplaatsen meer voorzien ter hoogte van de huisnummer 2, zowel voor omwonenden van Gudstraat -Pontweg, als voor cliënteel van kledingwinkel Fo&Fie.

Het laatste voorstel, om bij de heraanleg van de Gudstraat een algemeen parkeerverbod op de rijweg in te voeren, met 5 voorziene parkeerplaatsen aan het begin van de Gudstraat, krijgt de goedkeuring van net iets meer dan een derde (35,5%) van de inwoners. Het voorstel werd slecht of zeer slecht bevonden door 28,8% van de personen. Opmerkelijk, ook iets meer dan een derde stemde neutraal (27,7%) of onthield zich (7,9%).

De meerderheid van de goedkeurende commentaren, ervaart vooral de parkeersituatie op en rond het kruispunt Gudstraat-Pontweg als zeer gevaarlijk. Geparkeerde auto’s op het kruispunt zouden het zicht beperken, geparkeerde auto’s in de Gudstraat zorgen ervoor dat je bij het voorrang verlenen aan tegenliggers, bijna het kruispunt blokkeert. Anderen vinden het ook goed dat het parkeerverbod geldt voor de gehele Gudstraat, vermits geparkeerde auto’s gevaarlijk zijn voor zwakke weggebruikers, en des te meer in een straat waar men vaak aan hoge snelheden rijdt.

Het meest gegeven argument tegen dit voorstel is dat 5 parkeerplaatsen te weinig zouden zijn. Heel wat mensen uit de Gudstraat, maar ook uit de Pontweg waar eveneens weinig parkeerplaats is, hebben geen oprit of garage waar ze hun wagen kunnen stallen. Bovendien wordt ook frequent aangehaald dat de handelszaak Fo & Fie nood heeft aan parkeergelegenheid voor klanten. Vijf parkeerplaatsen voor bovenstaande doelgroepen, is te weinig volgens velen. Volgens anderen zou parkeren op de rijweg snelheidsverlagend werken. Ten slotte wordt nog aangehaald dat parkeerplaatsen moeten kunnen, maar enkel indien gemarkeerd en met af en toe ruimte om uit te wijken voor tegenliggers.

Opmerkingen:

Aan het eind van de bevraging polsten we nog naar andere mobiliteitsproblemen of situaties die volgens jullie ook aandacht verdienen. Ook hier kunnen we niet elke opmerking weergeven, we beperken ons tot diegene die meerdere keren voorkwamen, en dus zeker relevant zijn.

Een eerste thema dat vaak aan bod kwam, is het parkeerbeleid. Enerzijds vindt men dat de huidige parkeerregels strikter nageleefd en gecontroleerd moeten worden. Er zou sprake zijn van een parkeerchaos aan kapel Ten Beeldeken (Kapelleommegang), er is de gekende problematiek in de A. De Cockstraat, en ook op de Koekeroel zou willekeurig geparkeerd worden, vooral bij voetbaltrainingen en -wedstrijden. Anderzijds werd heel vaak aangehaald dat het uitbreiden van de parking achter de kerk, echt een must is! De heraanleg van wegen met voet- en fietspaden, heeft veel parkeergelegenheid weggenomen.
Verder blijkt ook de overdreven snelheid waarmee velen door ons dorp rijden, een belangrijk punt om aan te pakken. Dit zou veel gevaarlijke situaties een stuk veiliger kunnen maken. Sommigen pleiten voor extra zones waar de maximumsnelheid 30 km/u bedraagt, voor anderen zou het al volstaan mochten de huidige snelheidsbeperkingen strenger gehandhaafd worden.
Ook de zwakke weggebruiker zou nog wat meer aandacht verdienen. Enkele straten worden als onveilig beschouwd zonder fiets- en/of voetpad, zoals de Koekeroel en de Gudstraat, al zal hier in de Gudstraat normaal gezien binnenkort verandering in komen. Op de delen van de Grote Baan die reeds heraangelegd zijn en waar geen fietspad voorzien werd, blijkt het gevaarlijk te zijn voor fietsers, en al zeker wanneer er auto’s op de rijweg geparkeerd staan. De overgang van fietspaden naar de rijbaan ten slotte, zou op veel plaatsen veiliger mogen zijn.
Vaak terugkerend, niet enkel in de algemene opmerkingen maar ook bij de commentaren op de individuele voorstellen, is de gevaarlijke verkeerssituatie in de Koekeroel. Willekeurig parkeren, hoge verkeersdrukte en hoge snelheden, in combinatie met vele zwakke weggebruikers zouden deze straat hoogst onveilig maken. Er worden verschillende voorstellen gedaan, zoals het voorzien van snelheidsremmers, het instellen van een zone 30, of de aanleg van fietsvoetpaden.
Ten slotte zijn er verschillende inwoners die vragen naar de noodzaak of het nut van de voorstellen in het algemeen. Men vraagt zich bijvoorbeeld af of er ongevalsstatistieken zijn die het voorgestelde enkelrichtingsverkeer noodzakelijk maken. Men wil vooral vermijden dat men in ons kleine dorp een light-versie van het Aalsterse circulatieplan opgelegd krijgt, terwijl het zou ontbreken aan concreet nut om dit in te voeren.

Maandagavond waardige afsluiter van 45ste septemberkermis

Gisterenvond kon je op de Grote Baan in Herdersem op de koppen lopen. Rond 18 uur startte daar immers de avondmarkt. Heel wat mensen waren blij dat na de Corona lockdown van vorig jaar dit weer kon doorgaan. Terrassen zaten dan ook overvol, en de sfeer zat er duidelijk in.

Met wat vertraging door technische geluidsproblemen kon rond half 8 aan het Parochiaal Centrum, de plaatselijke coverband W!P aan hun soundcheck beginnen. Ik had vooraf een kort gesprek met saxofonist Sander. De band bestaat al zo’n 3 ½ jaar, en de meeste leden zijn afkomstig uit de plaatselijke Harmonie. Twee jaar geleden stond de groep hier ook al op te treden, maar dit was nu pas hun 2de optreden na de Corona lockdown. De band bestaat uit een zangeres en 7 muzikanten, die bijna allemaal muzikaal geschoold zijn. Dat zijn 3 blazers, te weten een trompettist, klarinettist en een saxofonist; een keyboardspeler, een drummer, een basgitarist en een sologitarist.

Na de soundcheck met een stukje van ‘The Way to Your Heart’ van Soulsister, schoten ze echt goed in gang met de Vlaamse song ‘Wij gaan beginnen’. En we bleven in de Nederlandstalige sfeer met ‘De wereld is van iedereen’, waarna een liedje volgde dat ik niet meteen herkende. Toen was het tijd voor een duet tussen de zangeres en keyboardspeler Wim, waarna de sfeer, en het dansende publiek, goed op gang kwam op de tonen van ‘Swimming in the Pool’ van The Radio’s. Liliane St. Pierre’s Eurovisiedeelname ‘Soldiers of Love’ was de volgende cover, gevolgd door een mooie versie van Sting’s ‘Englishman in New York’. Iets daarna volgde dan de volledige versie van ‘The Way to Your Heart’, waarna Wim Soutaer’s ‘Allemaal’ aan de beurt was. En nog wat later volgde de zomerhit ‘Walkin’ on Sunshine’ van Katrina & The Waves, waarna een uitstap naar Bruno Mars geprogrammeerd stond, met een drumsolo tussenin. En om het met de woorden van Tina Turner te zeggen: “we gonna do it nice ‘n’ easy”. Muziekliefhebbers wisten direct dat dit de intro tot haar versie van ‘Proud Mary’ was, waarop het publiek uit de bol ging. Vervolgens verzocht de zangeres ons om in hurkhouding te gaan zitten, dit ter aanloop naar een song over ‘Jump’, die ik eigenlijk niet herkende.

Dit was voor mij een aangename introductie tot deze lokale coverband, maar ik moest weg want op het Hardingplein stond rond half 10 al de volgende coverband te trappelen om aan hun optreden te beginnen. Ja, The Johnny Cash Tribute Band stond met hun act ‘Ring of Fire’ geprogrammeerd aan het gloednieuwe sportlokaal, dat vrijdag voordien officieel geopend was. Deze groep bestaat ook voor het merendeel uit Herdersemenaren, en de line-up is als volgt: een gitarist, keyboardspeler, akoestisch gitarist en bandleider Joost Roggeman, een zangeres, bassist en drummer.

Op de tonen van ‘With a Little Help from My Friends’ van The Fab Four betrad ik het goed gevulde terrein, waarna Johan Verminnen’s ode aan ‘Brussel’ uit de boxen schalde. Daarna keerden we terug naar Liverpool met een cover van ‘The Ballad of John & Yoko’, uiteraard ook weer van The Beatles, om vervolgens over te schakelen naar een countrynummer. Het repertoire van deze coverband situeert zich voornamelijk in country en rock, maar ook Nederlandstalige nummers komen aan bod. Johnny Cash’s ‘Ring of Fire’, het thema van dit sluitstuk, was de volgende track, ook weer gevolgd door nog een ander countrynummer. Elvis’ ‘Suspicious Minds’ volgde daarop, met nog een uitstapje naar de sixties met een cover van Simon & Garfunkel’s ‘Mrs. Robinson’. Het liedje ‘I’m gonna knock on your Door’ dateert al uit 1961 en kwam iets later voorbij, gevolgd door ‘Stupid Cupid’ en het country item ‘Jackson’ van Lee Hazelwood & Nancy Sinatra. We bleven verder in die tijdsgeest met Simon & Garfunkel’s ingetogen ‘The Sound of Silence’, om vervolgens een uitstapje te maken naar het Vlaamstalige ‘Magie’ van Philippe Robrecht. Maar country stond centraal en we keerden weer naar Johnny Cash met ‘I Walk the Line’, overigens ook de titel van diens biopic. The Everly Brothers kwamen aan bod met ‘Bye Bye Love’, en de oude rocker Chuck Berry werd aangehaald met een cover van ‘Johnny B Goode’ uit 1959. We wipten daarna terug over naar de UK met ‘Hey Jude’ van The Beatles, waaraan ‘De zotte morgen’ van Zjef Vanuytsel gebreid werd. Elvis kwam ook nog eens terug in de schijnwerpers met ‘That’s Allright Mama’, om weer naar de country terug te keren met ‘Sweet Home Alabama’ van Lynyrd Skynyrd. Johnny Cash maakte ooit een coverversie van Depeche Mode’s ‘Your Own Personal Jesus’ en dat nummer sloot deel 1 van dit optreden af.

Na een korte pauze ging dit feestje nog tot na middernacht door, en de aanwezigen genoten er blijkbaar van. Dit was voor mij ook weer een geslaagde kennismaking met deze lokale coverband, die spijtig genoeg geen website heeft. Maar Joost Roggeman is een van de bezielers van Café Bij Stinne aan het Kravaalbos in Meldert, te bereiken op de site https://cafestinne.wordpress.com/.

Hopelijk krijgen we volgend jaar weer zo’n mooi programma, uiteraard met dank aan de Dorpsraad.

 

Patrick Van de Wiele

 

Meer info:

https://www.facebook.com/WIPCoverband

 

MOED! dankt Provincie Oost-Vlaanderen

Iedere inwoner in Herdersem weet ondertussen dat MOED! de grondstenen kreeg door middel van de participatiesessie in samenwerking met de Provincie Oost Vlaanderen. Onlangs ontvingen jullie een hippe draagtas en ondernemersoverzicht in jullie bus of aan jullie deur. Ondanks de gedrevenheid van onze ondernemers was dit niet mogelijk met de steun van de provincie! Een extra dankwoord is hier meer dan anders op zijn plaats.
Geniet ten volle van jullie draagtas en veel leesgenot!