Categorie: Wegenwerken

De laatste rechte lijn

Langsheen de Grote Baan Fase 3 (deel tussen woning nr. 233 en de grens met Wieze) zijn alle voorbereidende nutsleidingenwerken voltooid.

Aannemer Aclagro uit Gent deelde mee dat de rioleringswerken-/wegeniswerken in deze derde en laatste fase, zullen aanvang nemen vanaf 31 januari ek.

Tussen woning nr. 233 Grote Baan en Baatmeers komt er een nieuwe afvalwater- en hemelwaterriolering, een nieuwe rijweg en nieuwe voet- en fietspaden.

Tussen Baatmeers en de grens met Wieze (Grote Baan nr. 300) komen er enkel nieuwe voet- en fietspaden.

Doel is de werkzaamheden te voltooien tegen het zomerverlof van 2022.

Hieronder alvast de korte termijnplanning dewelke de aannemer voor ogen heeft. In geval van mindere weersomstandigheden kan deze planning steeds licht wijzigen.

• Maandag 31/01: Plaatsen werf- en omleggingssignalisatie.

• Dinsdag 01/02: Start opbreken voetpad (kant oneven huisnummers) tussen Baatmeers en Landweg. Woninginritten worden aansluitend opnieuw tijdelijk toegankelijk gemaakt met minder-hinder steenslag.

• Donderdag 03/02: Sonderen nutsleidingen (kant oneven huisnummers) tussen Baatmeers en Landweg ifv de te plaatsen bemaling.

• Maandag 07/02: Plaatsen bemaling (kant oneven huisnummers) tussen Baatmeers en Aartstraat.

• Maandag 07/02: Start opbreken voetpad (kant even huisnummers) tussen Baatmeers en Landweg. Woninginritten worden aansluitend opnieuw tijdelijk toegankelijk gemaakt met minder-hinder steenslag.

• Maandag 14/02: Start gefaseerde opbraak wegenisbeton en aanleg nieuwe riolering vanaf Baatmeers richting Herdersem-Dorp. Voornoemde in geval de grondwaterstand voldoende is verlaagd.

Zo niet zal de start worden uitgesteld naar maandag 21/02.

Naarmate de aanleg van de riolering vordert, wordt gestart met het overkoppelen van de woninglozingen op de nieuw aangelegde riolering. Aansluitende wordt vervolgd met de afwerking van de bovenbouw (rijweg, lijnvormige elementen, voet- en fietspaden).

Voor doorgaand verkeer zal er een omlegging worden voorzien via de Schrovestraat – Kruisabeel – Populierenstraat – Pontweg – Koekeroel.

De wegaansluiting Baatmeers – Grote Baan zal maximaal toegankelijk worden gehouden en zal enkel wanneer de werken dit vereisen, af en toe kort worden afgesloten tijdens de werkuren van de aannemer.

De wegaansluiting Aartstraat – Grote Baan zal pas worden afgesloten (kant Grote Baan) vanaf het ogenblik dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de rioleringswerken. Vanaf dan zal tijdelijk tweerichtingsverkeer worden ingesteld in de Aartstraat, deel tussen Grote Baan en Alfons De Cockstraat.

Voor de op ophaling van restafval, PMD, groenafval, glas en papier zal aan ILVA worden gevraagd om inzamelpunten te voorzien thv de wegaansluitingen Grote Baan – Baatmeers, Grote Baan – Aartstraat én thv Grote Baan nr. 233.

Huisvuilophalingen

Voor de op ophaling van restafval, PMD, groenafval, glas en papier, zal aan ILVA worden gevraagd om inzamelpunten te voorzien thv de wegaansluitingen Grote Baan – Baatmeers, Grote Baan – Aartstraat én thv Grote Baan nr. 233.. Deze inzamelpunten zullen duidelijk herkenbaar zijn aan het logo van ILVA.

Contact riolerings- en wegeniswerken

Werfleider aannemer Aclagro NV: Dhr. Ruben De Schamphelaere – tel. 0492 22 46 86 – ruben.deschamphelaere@aclagro.be

Werfcoördinator Stad Aalst: Dhr. Gunther Roelandt – tel. 0473 88 40 45 – gunther.roelandt@aalst.be

Afkoppelingen private riolering
Henri Moens
Plan 1
Plan 2
Plan 3
Voorziene omleiding

Update – Werken Grote Baan

Vergaderverslag 30 maart 2021

“Hoe lang gaan de wegenwerken nog duren in Herdersem?”
Het was een vraag die de afgelopen maanden leefde bij de bewoners van Herdersem en daarbuiten.
Tijdens de start van de wegenwerken (2018) waren we steeds vragende partij om de bewoners correct en tijdig te informeren betreffende de stand van zaken.

Het is een spijtig gegeven dat we steeds uit eigen initiatief update vergaderingen moeten vastleggen om informatie te bekomen omtrent de wegenwerken in Herdersem. Deze informatie is dan ook geheel louter informatief naar de bewoners gericht. Heeft u hierna nog vragen kan u zich steeds melden bij de stad voor verdere inlichtingen.

In navolging van de laatste vergadering, die een tweetal weken geleden plaatsvond, kunnen we alvast volgende zaken communiceren:

 • Gust De Block werkt niet meer voor de stad Aalst. Zijn vervanger is Eddy Thijs. Hij is ook vanaf heden de verantwoordelijke voor de wegenwerken in Herdersem.
 • Er werd afgesproken met schepen De Gucht om op regelmatige tijdstippen een update te bezorgen zodat wij deze kunnen communiceren via de website en social media.
 • Door een alternatieve werkwijze duren de wegenwerken aan het begin van de Grote Baan (Gilbos) langer dan voorzien
 • Werken Grote Baan gedeelte Gilbos zullen eindigen tegen bouwverlof juli 2021
 • Werken Grote Baan gedeelte Gabriëls richting Wieze te beëindigen tegen einde dit jaar met voorbehoud voor het aanbrengen van de topasfaltlaag.
  Op dit moment zijn de nutsvoorzieningen klaar.
  In eerste instantie werd hier een eindafwerking geschetst van eind 2022. Wij konden onze oren niet geloven en gaven aan dat de Meiviskop die al van in 2018 in het stof zit hiermee niet akkoord zou gaan. Na nog een extra communicatie tussen de aannemer en de schepen werd door de aannemer beloofd hier een extra ploeg op te zetten. Een inperking van één jaar door een eenvoudige digitale vergadering.
 • Te bemerken: er wordt in de winter doorgewerkt en het is mogelijk dat bij extreme weersomstandigheden vertraging wordt opgetekend
 • Werken Gudstraat (+ aansluitende straten voorzien in project) en werken Grote Baan zullen afgestemd worden op elkaar, dus niet gelijktijdig of overlappend, en mogelijks met aftoetsing met Herdersem indien gewenst
 • Aanpassingen inrichting Grote Baan ikv verkeersveiligheid en school zullen zeker bekeken worden eventueel ook samen met Herdersem (fietspad als blijkbaar al aangepast – maar ook andere zaken kunnen bekeken worden)
 • Parkeerplaatsen Alfons De Cockstraat worden ook nog bekeken ; ze koppelen hierover terug van zodra het mogelijk is
 • Toezicht op werking nutsmaatschappijen ikv wegenwerken wordt geoptimaliseerd

Na het bouwverlof plannen we nog een extra update vergadering die we via deze weg zullen communiceren. Geduld wordt beloond ;-).

 

Update start werken rotonde Grote Baan

Doordat we deze avond via Youtube de Verenigde Commissies live konden volgen willen we het jullie ook laten weten dat de aannemer klaar is om te starten en alle omgevingsvergunningen allemaal in orde zijn. Enkel rest nu nog de vraag wanneer de aannemer zal starten. Er zal ook een bufferbekken komen naast de rotonde. Mensen die het alles graag nog eens herbekijken kunnen dat via onderstaande link.
https://www.youtube.com/watch?v=UF7mZQRWyM4

 

Updatevergadering schepen De Gucht & Gust De Block

Update toekomstige wegenwerken & updates in & voor Herdersem.

Beste buur/meiviskop.

Deze namiddag had ik een aangename vergadering & kennismaking rond de stand van zaken in ons dorp.
Hieronder kan u lezen welke punten er werden besproken en de antwoorden die er werden op gegeven.

 • In maart start de aannemer met de nieuwe werken vanaf de kapel tot aan de gewezen starwash. Na deze werken zal er getracht worden zo snel mogelijk de werken verder te zetten vanaf de Gabriels garage tot in Wieze. De vraag werd gesteld om tijdens de werken rekening te houden met de enkele richting van de Aartstraat. Alle grondinnames zijn bijna rond voor de aankomende werken. De uitvoeringstermijn voor beide tracés bedraagt in totaal 105 werkdagen of +- 6 maand. Een omleidingsplan is momenteel nog niet voorzien.
 • Men gaat bekijken waar het nieuwe fietspad op de Grote Baan eindigt de greppel waar fietsers kunnen vallen voorlopig te herstellen
 • De (inrij)putten zijn ondertussen opgevuld met aarde. Het aanplanten van de bomen wordt voorzien midden/eind maart (beste periode)
 • Ter hoogte van Grote Baan 85 en 113 liggen momenteel nog putdeksels die niet zijn afgewerkt. De aannemer komt deze zo snel mogelijk herstellen.
 • In de bochten wordt er soms lukraak geparkeerd omdat er nog geen aslijnen zijn aangebracht. Deze worden zo snel mogelijk geschilderd. Bij een volle lijn of stippellijn mag men niet parkeren op de rijweg.
 • Wanneer in 2020 de wegenwerken ten einde zijn zal er een controle komen van het stuk gereden wegdek in de Kappelleommegang en Broekstraat
 • In de Gudstraat starten in 2020 rioleringswerken die +- 18 maanden zullen duren. Ze zullen eerst het gedeelte aan  Fo&Fie doen zodat Liesbeth zo snel mogelijk terug bereikbaar is via Herdersem. Tot het einde van de werken kan men via Kattenbroek de Gudstraat niet bereiken. Dit zijn noodzakelijke rioleringswerken.
 • Hof ter Hammestraat, kassei ligt er door de aannemer van de ADCstraat zeer slecht of nog slechter bij. Deze straat zal worden bekeken op het Trage Wegen project.
 • De ondernemers die een hinderpremie ontvingen voor de wegenwerken kunnen deze niet opnieuw aanvragen. Deze premie was/is eenmalig.

Veel groeten,

Steven

Update Wegenwerken 15-3-19

Beste bewoners & vrienden,

Deze ochtend had ik een afspraak met Schepen Jean-Jacques De Gucht en Eddy Thys ivm de wegenwerken in Herdersem. Hieronder vermeld ik even alle belangrijkste punten voor jullie samen. Vanaf vandaag vrijdag 15/3/19 zal het dorpscentrum bereikbaar zijn vanaf de Koekeroel. Men kan ook via deze weg de ADCstraat bereiken. Vanaf Koekeroel en Herdersem Dorp zal men Wieze kunnen bereiken. Ter hoogte van “De Kletser” is het NIET mogelijk de Kouterbaan te bereiken en/of richting Aalst te rijden.
De werken vanaf “De Kletser” richting Aalst zullen ten einde lopen eind mei, begin juni(hopen we)(water & rioleringsproblematiek).

De werken (vanaf Gabriels richting Wieze & van Kapel ten Beeldeken richting Aalst) zijn nog niet ten einde maar lopen momenteel vast op enkele onteigeningsproblemen die zo goed mogelijk worden opgevolgd. Hierover zal de communicatie worden verdergezet wanneer hierover meer inzage is in het dossier.

 • De gevraagde betere communicatie mag er komen door steeds telefonisch contact op te nemen met Dhr. Gust De Block (0478/78.01.32), verantwoordelijke voor onze wegenisweken
 • Kort parkeren voorzien aan apotheek, bakker en slager zal in een later stadium worden bekeken. Er kunnen geen shop and go plaatsten worden aangemaakt zonder dat de straat voorzien wordt van een blauwe zone (blauwe kaart leggen).
 • Reiniging van de straten zal eerstdaags opnieuw gebeuren
 • Men gaat de parking achter de kerk en de doorgang aan het einde herbekijken om dat nogmaals proper te leggen voor het verkeer (Gabriels) Mensen die platte banden hebben gereden door nagels gelieve foto’s door te geven aan Dhr. Gust De Block en met hem een oplossing te bespreken
 • Aanvraag voor snelheidscontroles in de Broekstraat en Pontweg werd nota van genomen
 • Signalisatie begin en einde van de werken wordt herbekeken zodat zwaar verkeer niet of moeilijker de Middenweg niet kan oprijden
 • Er gaat een blik geworpen worden naar de staat van het “wegdek” in het  “Het Denderland”. De kasseien hebben afgezien onder sluipverkeer en op verschillende plaatsen is een doorgang zeer moeilijk. Verschillende kasseien werden uitgenomen waardoor de straat in nog een zwaardere buil is komen te liggen. Aanvraag om dit in ere te herstellen werd opgenomen + enkel uiterst plaatselijk verkeer.
 • Communicatie om vanaf 25 maart NIET meer te parkeren op het kaatsplein werd genoteerd en zal voorzien worden. Verwacht wordt dat vanaf vandaag de mensen hun wagens terug op straat kunnen parkeren omdat de doorgang naar Herdersem dorp voorzien wordt.
 • Regenwater blijft in greppel staan ter hoogte van nr. 205 wordt doorgegeven aan de aannemer
 • De staat van de voetpaden (vanaf Grote Baan 78 tot Middenweg) (vanaf Kapelleommegang nr 30 tot …)  werd doorgegeven en zal als de volledige werken zijn afgerond voorzien worden van herstellingen. Deze straten/voetpaden zijn helaas niet voorzien aan dit talrijke verkeer

 

Update wegenwerken Grote Baan 21/2/19

Update stad Aalst:

Beste bewoners,

De stad wenst jullie te informeren aangaande de verdere planning van de werken op de Grote Baan en de problematiek aangaande de waterleiding.

In het deel tussen Koekeroel en huisnr. 237 wordt momenteel de betonverharding aangelegd. Zonder onvoorziene omstandigheden zal dit deel in de week van 11 maart worden opengesteld voor verkeer (-3.5 ton). In bijlage vind je een plannetje met deze nieuwe omleiding. Door de invoering van deze nieuwe omleiding zullen de handelszaken in het centrum en de school opnieuw beter bereikbaar zijn.

Het resterende deel van de Grote Baan (tussen Kouterbaan en Middenweg) zal worden opengesteld voor verkeer in de eerste helft van mei.

Momenteel doen allerhande geruchten de ronde aangaande het al dan niet vernieuwen van de waterleiding in het deel van de Grote Baan tussen Middenweg en Kouterbaan. Sinds de start van de rioleringswerken in dit deel van de straat hebben er zich 6-7 lekken op de waterleiding voorgedaan. Er wordt beweerd dat de stad deze leiding niet wenst te vernieuwen.

De start van elk wegenwerk wordt steeds voorafgegaan door één of meerdere coördinatievergaderingen met de nutsmaatschappijen. Aan de hand van de voorgelegde plannen en ouderdom van hun leidingen beslissen de nutsmaatschappijen of ze al dan niet overgaan tot vernieuwing van hun leidingen. Farys oordeelde dat hun leidingen in goede staat waren en ze deze niet zouden vervangen. Na lang aandringen van de stad werd uiteindelijk beslist om de helft van de leiding te vernieuwen. Het betrof een deel van de leiding met de kleinste wanddikte.

Gezien de talrijke lekken op de leiding welke werd behouden onderzoekt Farys nu toh, om de leiding alsnog te vernieuwen.

INFO: Wegenwerken Herdersem

Stad Aalst vernieuwt de riolering en wegenis in de Grote Baan, Henri Moensstraat en Alfons De Cockstraat in Herdersem.

De rioleringswerken in de Henri Moensstraat zijn uitgevoerd. Op de Grote Baan in Herdersem vinden momenteel de nutsleidingswerken plaats. Om de waterleiding te koppelen ter hoogte van het kruispunt met de Alfons De Cockstraat, wordt van 23 tot 28 juni éénrichtingsverkeer ingesteld van de Alfons De Cockstraat richting Grote Baan. Verkeer richting Gijzegem moet dan tijdelijk omrijden via de Aartstraat. Plaatselijk verkeer in de Alfons De Cockstraat is wel nog mogelijk in beide richtingen.

Planning fase 1

 1. Half juni – half september 2018: Op 18 juni starten de rioleringswerken in de Alfons De Cockstraat en het aanpalend stuk van de Hof Ter Hammestraat. Deze zullen voltooid zijn tegen het bouwverlof (half juli ’18). Er wordt een steenslagfundering geplaatst zodat de rijweg toegankelijk is tijdens het verlof. Het einde van de werken in deze straat is voorzien tegen half september ’18. De omleiding vind je hier.
 2. Begin augustus – half november 2018: In augustus starten de werken in  de Grote Baan tussen Herdersem-Dorp en Koekeroel. De rijweg wordt hier heraangelegd vanaf half september. Einde der werken is voorzien begin november ’18. Eind augustus wordt ook gestart in de Grote Baan tussen Herdersem-Dorp en huisnummer 237: Hier wordt de rijweg heraangelegd vanaf begin oktober ’18. Einde der werken is voorzien rond half november ’18. De omleiding vind je hier.
 3. Half november 2018 – eind maart 2019: Grote Baan tussen Middenweg en Koekeroel: begin werken half november ’18. Heraanleg rijweg vanaf half februari ’18. Einde der werken is voorzien eind maart ’19. De omleiding vind je hier.

Planning fase 2

 1. Start vanaf begin april 2019.
 2. Grondinnames nog te verwezenlijken.
 3. Details van de planning volgen op een later moment.

 Aanvullende werken

 1. In de Koekeroel worden fietssuggestiestroken aangelegd.
 2. In het deel van de  Alfons De Cockstraat dat niet wordt heraangelegd, worden de voetpaden vernieuwd.
 3. Op het kruispunt Grote Baan en Wijngaardveld wordt een rotonde aangelegd.

Praktisch tijdens de werken

 1. Ilva zal Afval-verzamelpunten installeren, deze zullen duidelijk herkenbaar zijn aan het logo van ILVA.

Contact

 1. Werftoezichter Stad Aalst: Gust De Block – 0478 78 01 32 – gust.deblock@aalst.be
 2. Werftoezichter Aclagro: Willy Van Laere – 0491 90 47 73 – willy.vanlaere@aclagro.be

bron: stad Aalst

Provinciale steun voor aanleg fietspaden langs Grote Baan in Herdersem

Stad Aalst vernieuwt de riolering en wegenis in de Grote Baan, Henri Moensstraat en Alfons De Cockstraat in Herdersem.

De rioleringswerken in de Henri Moensstraat zijn uitgevoerd.

Binnenkort wordt de start en verdere planning voor de werken aan de Grote Baan gecommuniceerd via dit kanaal.

Werftoezichter Stad Aalst: Gust De Block – 0478 78 01 32

Plannen kan je hieronder bekijken

4 3 2 1 Extra

 

Bron: Eddy Couckuyt